BMW München
FIZ BA3 Gebäude 76/N, 75/1, 75/2

Projekt:BMW München
Zusatzinfo:FIZ BA3 Gebäude 76/N, 75/1, 75/2
Gewerk:Fassade, Aluminiumfenster/Pfosten-Riegel-Fassade

Firma:BMW AG
Ort:München

Firma:BMW AG
Ort:München

2.500 m² Aluminiumfenster/Pfosten-Riegel-Fassade, 3.500 m² hinterlüftete Aluminium-Glattblechfassade 4,0 mm ohne Rückkantung, 1.000 m² hinterlüftete Aluminium-Glattblechfassade 3,0 mm gekantet als Agraffenkonstruktion, 1.000 m² Kassettenwand wärmegedämmt